• projectimage
  • projectimage
  • projectimage
  • projectimage

De Schalk Willebroek

ONTWERP MASTERPLAN SITE DE SCHALK

De herontwikkeling van site De Schalk, kadert binnen het ruimere verhaal van het Masterplan Huis van de Vrije Tijd, dat in mei 2017 werd opgeleverd. In navolging van het doorlopen participatietraject, het gedragen voorkeurscenario en het daarbij horende programma van eisen, gaat het masterplan van site De Schalk uit van volgende krachtlijnen:

Site De Schalk wordt heringericht tot een uitnodigend belevingspark. Een netwerk van wadi’s, bomengroepen en een Finse piste hertekenen de contour van het park. De inrichting laat boeiende perspectieven toe. Bestaande bomen op het terrein blijven maximaal bewaard.

Bestaande entiteiten als de sporthal, de atletiekpiste en de Bosbeek, vormen de aanleiding tot een helder basisgrid. De nieuwe bebouwing en parkinrichting worden hierop afgestemd. Een aantal kruisende assen vormen logische verbindingen. De bebouwing concentreert zich op het zuidelijk deel van de site en houdt daarbij voldoende afstand tot de buren. Het noordelijk deel kan zodoende van bebouwing gevrijwaard blijven.

We onderscheiden binnen het bouwprogramma voor site De Schalk drie functionele clusters; een balsportcluster (met mogelijke integratie van een fitness), een omnisportcluster (turnen, dans, dojo, polyvalente ruimten, jeugdhuis) en een cluster met buitenschoolse kinderopvang (BKO) en kribbe. Door inplanting van de clusters op het basisgrid, staan ze onlosmakelijk met elkaar in relatie. Ook functioneel is er een vlotte uitwisseling mogelijk tussen de gebouwen en met hun directe omgeving.

De inrichting van een ‘parkplateau’ op de Stadionlaan benadrukt de hoofdentrée en maakt een veilige link met de bestaande parking. Het park wordt er letterlijk mee over de weg getrokken. Op het plateau, bij de hoofdinkom, worden parkeerplaatsen gereserveerd voor andersvaliden en een kiss & ride zone voor de kribbe. Daarnaast zijn er ook duidelijke poorten op de koppen van de assen op de Scheldelaan. Ook hier wordt voorgesteld om een verkeersplateau in te richten zodat fietsers en voetgangers veilig kunnen oversteken naar het park.

ONTWERP OMNISPORTCLUSTER EN CLUSTER BKO/KRIBBE

Zowel de balsport- als de BKO/kribbe-cluster werden ontworpen op een grid van 3,00×3,00m. Beide gebouwen krijgen zo een bevattelijke schaal, een duidelijk verwantschap in hun architecturaal beeld en ze zijn dankzij het basisgrid ook geënt op de parkinrichting met haar structurerende assen.

Omnisportcluster

Eén oost-westas loopt als het ware doorheen de omnisportcluster, ze vormt er zowel op het gelijkvloers als op de verdieping een ‘binnenstraat’ waarlangs het bouwprogramma is georganiseerd. Via het onthaal bij de hoofdingang langs de zijde van de Stadionlaan, komt men vanzelf in de ‘binnenstraat’ terecht. Deze heeft ook twee laterale, secundaire toegangen, die een duidelijke link met het park en met de andere clusters garanderen.

Het gebouw wordt omarmd door een passerelle, al dan niet open of gesloten. Deze structuur verschaalt het grote gebouw en biedt ruimte voor overdekt binnenkomen, de integratie van afvalbergingen en overdekte fietsenstalling. De passerelle faciliteert via begroeiing ook een aangename zonwering zoals over het terras bij de brasserie.

De omnisportcluster zal uiteindelijk via een brede passerelle fysiek worden verbonden met de vernieuwde balsportcluster (fase 1.2). Naast overdekt binnenkomen op het gelijkvloers, maakt deze passerelle een interessante functionele uitwisseling mogelijk.

BKO & kribbe cluster

De BKO & kribbe cluster heeft haar toegang vanop het centrale plein en speeltuin. Via het onthaal betreedt men een ruime hal, een polyvalente ontmoetingsruimte. De lokalen van de BKO situeren zich ten noorden van het onthaal, die van de kribbe ten zuiden. Elke leefruimte wordt gebufferd van de volgende via een travee met sanitair en berging.

De BKO & kribbe cluster heeft door de U-vormige gebouwopstelling eigen, veilige buitenspeelruimten op maat van de kinderen. Het perceel wordt omheind door een draadhekwerk met langs weerszijden een haag, zodat de veiligheid, als de parksfeer gegarandeerd blijven. Langs de Scheldelaan bleef bij de sloop van het oude voetbalstadion, een talud met bomen bewaard. Dit vormt naar de straat toe een dankbare buffer en geeft de groene buitenspeelruimte van de BKO meer intimiteit. Ook rond de BKO & kribbe cluster vangt een passerelle functies op als overdekt binnenkomen, fietsenstallen, afvalberging en zonwering via begroeiing.

Materialisatie Gevels

De rationele structuur van de planopbouw, vertaalt zich ook in de gevels. Horizontale en verticale betonnen banden, markeren de vloerlagen en kaderen de raamopeningen. Deze zijn telkens zo goed als verdiepingshoog en traveebreed, waardoor alle verblijfsruimten genieten van een royale lichtinval en uitzicht op het park.

De betonstructuur wordt ingevuld met baksteenmetselwerk in rode tint. Naast de duurzaamheid, ligt de keuze voor baksteen ook voor de hand wegens de ligging in de Rupelstreek. Het buitenschrijnwerk is aluminium in een rode/donkere tint die aansluit bij de baksteen. Ook de passerelles zijn betonstructuren, al dan niet open of met groendak.

Jaar

bouwaanvraag ingediend juli 2018

Ligging

Stadionlaan 2, Willebroek

Opdrachtgever

gemeente Willebroek

Omvang

fase 1.1 - Opmaak Masterplan site De Schalk & ontwerp en bouw van een omnisportcluster en cluster bko/kribbe, kaderend binnen het overkoepelend Masterplan Huis van de Vrije Tijd - 6.000.000,00€ excl btw

Ontwerpteam

Stramien cvba: Xavier Avontroodt, Heidi Veeckmans, An Vanderhoydonck