• projectimage
  • projectimage

Kaderplan Albertkanaal

Dicht bij de stad en de haven bevindt zich aan weerszijden van het Albertkanaal het tweede grootste bedrijventerrein van de provincie Antwerpen (+/-400ha). Geprangd tussen stedelijk weefsel en het kanaal komt dit bedrijventerrein niet volledig tot zijn recht. Het terrein wordt gekenmerkt door een groot aantal historische verouderde bedrijfsgebouwen, vaak met een zwakke binding met het water, een sterke verweving met het stedelijk gebied en een verwaarloosd en ongestructureerd openbaar domein. Met de geplande verbreding van het kanaal en de daarmee gepaard gaande veranderingen in de mobiliteitsstructuur staan er bovendien heel wat nieuwe ontwikkelingen op til.

Een brede en gebiedsgerichte aanpak was vereist om een antwoord te kunnen bieden op economische en leefbaarheidsproblematieken, en aanwezige kansen op het gebied van recreatie en duurzame ontwikkeling te onderzoeken. Door middel van een intensief traject van overleg en ontwerpend onderzoek werd een breed gedragen visie opgesteld en vertaald tot tien concepten. Deze werden vervolgens binnen de afgebakende deelgebieden met verschillende actoren uitgewerkt en verder aangescherpt.

Het kaderplan Albertkanaal wil vanuit een integrale strategie komen tot een kwalitatief bedrijvenpark dat duurzaam is ingebed in het stedelijk gebied. Centraal in deze strategie staat een verbeterde gebiedsontsluiting, waarin onder meer plaats is voor een kwalitatief langzaam verkeersnetwerk. Daarnaast wordt bij toekomstige ontwikkeling voortgeborduurd op de eigenheid van de twee kanaaloevers en de ruimtelijke sequentie van binnenstedelijk tot randstedelijk. Nieuwe ontwikkelingen dienen de aanwezige watergebonden potenties optimaal te benutten en houden nadrukkelijk rekening met bestaande kwalitatieve woonclusters en de wijze waarop ze in het landschap worden ingebed. De verschillende lopende infrastructuurwerken in het gebied (de modernisering van het Albertkanaal, de herstructurering van het Klein Schijn, de Oosterweelverbinding…) worden ingezet als drijvende motor achter de toekomstige herontwikkeling.

Jaar

2012-2014

Ligging

Antwerpen

Opdrachtgever

Provincie Antwerpen

Omvang

400ha - 83.000,00 euro excl. btw

Ontwerpteam

Stramien i.s.m. Vectris & Royal Haskoning