• projectimage
  • projectimage
  • projectimage
  • projectimage
  • projectimage
  • projectimage

Kloostersite Berlaar

De dorpskern van Berlaar staat momenteel onder druk. Verschillende bouwprojecten en recente woonontwikkelingen nemen toe in aantal en in schaal. De voormalige site “Steylaerts” en de “Kloostersite” zijn twee locaties die voorliggen als plek voor vernieuwing, verdichting en herwaardering in de kern van de gemeente Berlaar. Door hun locatie en hun schaal zijn de beide sites erg beeldbepalend in de huidige context van de gemeente. Bijkomend behoort ook een deel van de oude kloostersite tot het bouwkundig erfgoed van Berlaar. Hierdoor nemen de uitdaging en de complexiteit van het stedenbouwkundig onderzoek nog toe. De vraag van de gemeente Berlaar om de stedenbouwkundige draagkracht van beide sites te onderzoeken is bijgevolg erg valabel en geeft de aanleiding om beide sites in een grondige stedenbouwkundige studie rondom de kerk van Berlaar op te nemen.

De doelstelling van deze opdracht is de gemeente een gedragen stedenbouwkundig verhaal aan te leveren, gebaseerd op een uitgebreid stedenbouwkundig ontwerpend onderzoek. Dit resulteert in een helder toetsingskader en een toekomstvisie voor het beleid bij de beoordeling van de actuele en toekomstige projecten en ontwikkelingen in deze gemeentekern.

“Verdichting is vandaag overal aan de orde, maar de manier waarop dat wordt vertaald,moet afhangen van de context. De erg lage gemiddelde bebouwingsdichtheid in vlaanderen maakt dat een zorgvuldige verfijning van deze dichtheid in de kernen een belangrijke uitdaging is. Enerzijds zorgt het voor versterking van onze dorpskernen, anderzijds vrijwaart het de open ruimte van verdere verkaveling.”

Peter Vermeulen, Stramien

Vanuit deze visie werden -voor elke bouwsite- een aantal scenario’s ontwikkeld die vanuit de draagkracht en de lezing van de context (zowel ruimtelijk, historisch als morfologisch) verder werden onderzocht en in simulaties en volumestudies werden uitgewerkt.

Elk volume dat in deze simulaties werd opgenomen, is vooraf bepaald en vormgegeven vanuit een typologisch onderzoek naar de mogelijke woonbehoeften en woonvormen op deze site. Op deze manier is de interactie tussen het stedenbouwkundig niveau en de architecturale typologie in het onderzoek gegarandeerd.

Uiteindelijk werd elk scenario getoetst aan een grondige analyse van plus- en, minpunten. In samenspraak met het betrokken Bestuur werd vervolgens een keuze gemaakt voor het voorkeurscenario dat als onderlegger zal dienen voor de uitwerking van de desbetreffende voorschriften en de opmaak van een ruimtelijke visie voor het beleid.

Download hier de referentiefiche

Jaar

2017-2018

Ligging

Dorpskern Berlaar - site Klooster en site Steylaerts

Opdrachtgever

Gemeentebestuur Berlaar

Omvang

-

Ontwerpteam

Bart Verheyen, architect - Tinne Beirinckx, stedenbouwkundige i.s.m. Value Partners