• projectimage
  • projectimage
  • projectimage

Kop van Kessel-Lo

Ontwerpend onderzoek voor het sluitstuk van de ‘Kop van Kessel-Lo’ en omgeving Diestsesteenweg te Leuven

Doel van deze boeiende opdracht was te onderzoeken hoe ruimtelijke ingrepen in dit complexe projectgebied, zowel op korte als op lange termijn, kunnen bijdragen aan de socio-economische ontwikkeling (wonen en werken) en de lokale omgevingskwaliteit enerzijds en aan de duurzame mobiliteit binnen de ruimere Leuvense regio anderzijds.

De korte termijn gaat over het behoud van een basiskwaliteit in dit bouwblok, door tijdelijke invullingen en initiatieven, die maken dat het geen verhaal wordt van langzame verkrotting, tot er eindelijk genoeg ‘verworven’ is om tot grondige reorganisatie over te kunnen gaan. De lange termijn, gaat over een breder perspectief voor deze plek, als afwerking van de Kop van Kessel-Lo, met de integratie en verknoping van meerdere fietsverbindingen, ruimte voor openbaar vervoer en een aangepaste nieuwe stedelijke mobiliteit, in combinatie met boeiende publieke ruimte en een bebouwing (gaande van gedeeltelijk behoud tot volledige nieuwbouw) die de overgang kan maken naar de schaal en de morfologie van de aanpalende wijk.

De potenties en mogelijkheden voor (her)ontwikkeling van het projectgebied werden blootgelegd aan de hand van ontwerpend onderzoek. Daarbij werd uitgegaan van vier ontwikkelingsscenario’s: 1) Behoud rooilijn Diestsesteenweg, 2) Verbreding Diestsesteenweg ifv busbaan, 3) Maximaal profiel Diestsesteenweg (2*T-kruispunt), 4) Maximaal profiel Diestsesteenweg (X-kruispunt).

Om tot een breder gedragen maatschappelijk project te komen, werden er in de loop van het proces verschillende workshops georganiseerd met de buurt en werd er ook afgestemd, zowel met het college, de Gecoro als met de Werkgroep Regionet.

Jaar

2017

Ligging

gebied tussen de Blauwputbrug en de Oude Diestsesteenweg

Opdrachtgever

Stad Leuven

Omvang

Ereloon: 42.010,00 €

Ontwerpteam

Stramien, Mint