• projectimage
  • projectimage

Ringland

Een breed gedragen project voor de volledige overkapping van de Antwerpse ring

Van simpel idee naar burgerbeweging

STRAMIEN zoekt in zijn projecten en studies naar goede ruimtelijke oplossingen die ook een maatschappelijke meerwaarde inhouden. De enorme uitdagingen op het gebied van mobiliteit en stadsontwikkeling in de Antwerpse regio heeft in 2012 geleid tot een wervend initiatief van Peter Vermeulen, stedenbouwkundige bij Stramien. Naar aanleiding van het overkappingsonderzoek van stad Antwerpen in 2012, lanceerde Peter een eigen concept voor de herstructureren van de Antwerpse Ring en de daaraan gekoppelde mogelijkheden van positieve stadsontwikkeling. Stramien blijft gedurende de hele verdere periode intensief betrokken bij de procesregie en de uitwerking van deze studies.

Expertise in ontwerp, mobiliteit, participatie en communicatie

Stramien toetst en onderbouwt de plannen door beroep te doen op haar eigen expertises en een breed netwerk van experten. Via socia­le media, nationale pers, honderden presentaties en tal van participatie-evenementen wordt een immens draagvlak opgebouwd. Stramien werkt hierbij niet enkel verder aan de uitbouw van het idee en het concept voor Ringland, maar investeert ook zwaar in de organisatie van alle communicatie en bouwt een heel participatieproces uit met alle mogelijke betrokkenen, overheden en actoren. Ringland groeit uit tot een vzw met eigen werkingsmiddelen en werknemers.

De crowdfunding maakt zes studies mogelijk. Studies onderzoeken luchtkwaliteits- en gezondheidseffecten, testen de tunnels aan de EU-tunnelrichtlijnen, berekenen met verkeersmodellering de capaciteit, becijferen de kosten-baten, ontwerpen een eenvoudig concept voor de Oosterweelverbinding en onderzoeken alternatieven voor gevaarlijk transport. Kortom stevige MER interpretaties. De conclusies zijn eensluidend: Ringland is realiseerbaar, haalbaar en betekent winst op alle gebieden.

Van blokkering naar samenwerking

In 2018 organiseert Stramien samen met alle participatiedeskundigen van de ontwerpteams het burgerparticipatieproces voor ‘Over de Ring’, het traject van MOW om voor 1,25 miljard 18 leefbaarheidsprojecten op de Ring van Antwerpen te selecteren.
Het enorme draagvlak dat intussen door Stramien is uitgebouwd, toont aan dat grote infrastructuurprojecten de kans bieden om op een positieve en constructieve manier burgers, experten en beleidsmakers te betrekken bij de toekomst van hun stad of regio. Stramien kan bouwen op de expertise, zowel qua ontwerp als communicatie, die ze heeft opgedaan in dit overkappingsproces.

Proceskunde faciliteert de besluitvorming

Ook de aanpak van het ontwerpend onderzoek is vernieuwend. Sinds 2019 faciliteert Stramien structureel de ontwerpsessies van verschillende complexe infrastructuurknooppunten. Talrijke stake­holders met soms tegenstrijdige belangen nemen deel aan die ontwerpsessies: Stad, haven, Vlaamse overheid (departementen omgeving en mobiliteit en agentschap Wegen en Verkeer, De Lijn, burgerbewegingen Ademloosen StRaten-generaal, actiecomités en buurtwerkingen…
Vanuit proceskunde, aandacht voor groepsdynamica en respect voor gelijkwaardigheid van de stakeholders begeleidt Stramien het ontwerpend onderzoek van Tractebel en ORG. De focus ligt daar op rechtvaardigheid creëren in relaties, procedures en inhoud, met recht voor de dynamiek tussen mensen en met aandacht voor wat zich ín het proces afspeelt.

“Ik stel tot mijn blijdschap vast dat is gebeurd wat ik had gehoopt, namelijk dat de collectieve wijsheid het heeft gehaald” (Oud Vlaamse Bouwmeester Marcel Smets, na unanieme goedkeuring van het ontwerp van verkeersknooppunt van de Ring)”

Ringland is burgerparticipatie ten top. Stramien zorgde ervoor dat een slopend infrastructuurproject vol angels, weerstand en juridische bezwaren een droom werd van Antwerpenaren en politici, waar met positieve dynamiek co-creatie werd heruitgevonden en waardoor zelfs de Vlaamse administraties gebiedsgericht en interdisciplinair begonnen samen te werken. Een project dat in het slop zat, is dankzij Ringland mee geworden tot een toonbeeld van burgerparticipatie, gebiedsgericht werken.

Download de referentiefiche

Jaar

2012-heden

Ligging

Antwerpen

Opdrachtgever

Stramien cvba en VZW het Ringgenootschap

Omvang

Ring Antwerpen + 32 gemeenten van de vervoerregio Antwerpen - 165.000,00 euro door middel van crowdfunding, permanente opdrachten twv 4.000 euro / maand

Ontwerpteam

Stramien i.s.m. Vectris, Idea Consult, OMGEVING, VITO, Traject, UHasselt, UGent, KULeuven, U Antwerpen