• projectimage
  • projectimage

Toolkit Kasteeldomeinen

In opdracht van de provincie Antwerpen en in samenwerking met de gemeenten Kapellen, Brasschaat, Brecht, Schoten, Schilde en Zoersel heeft Stramien, in samenwerking met Origin en Driekwart Groen een toolkit opgemaakt rond de kasteeldomeinen in het bebouwd perifeer landschap ten noordoosten van Antwerpen. Elk van de domeinen vormt vandaag een belangrijk onderdeel van het patrimonium van het bebouwd perifeer landschap. Sommige functioneren als groene longen binnen de verstedelijkte regio, andere zijn uitgegroeid tot markante gebouwen in de kernen. Doorheen de tijd zijn echter een heel aantal kasteeldomeinen aangepast of aangevuld met gebouwen, of kregen ze een nieuwe functies, andere staan te verkommeren en zijn rijp voor de sloop. De toolkit ambieert de combinatie van veranderingen en een grotere maatschappelijke meerwaarde van het hele domein in kwestie.

Deze ‘toolkit kasteeldomeinen’ houdt een verzameling in van hanteerbare instrumenten om de ambitie rond deze kasteeldomeinen om te zetten in de praktijk. Zo kunnen de gemeenten antwoorden op individuele vragen rond de toekomst van een of ander kasteeldomein, of kunnen ze zelf een proactief beleidstraject op te starten of bepaalde kastelen actief gaan herontwikkelen.

De opmaak van de toolkit kasteeldomeinen bestond uit drie fasen. In de eerste fase lag de focus op de inventarisatie. Voor elk van de kasteeldomeinen werd er gekeken naar de historische, ecologische en landschappelijke waardebepaling en werd zowel de juridische als de planologische toestand in kaart gebracht. In een tweede fase werd de discussie rond mogelijk instrumentarium scherp gesteld. Dit gebeurde aan de hand van twee expertengroepen met medewerking van de verschillende betrokken gemeenten, de provincie, de Vlaamse overheid en andere direct betrokken actoren. Via ontwerpend onderzoek op drie kasteeldomeinen werden de resultaten van de expertengroepen vervolgens geconcretiseerd. In een derde fase werd het ontwerpend onderzoek verder uitgebreid naar andere kasteeldomeinen en geïntegreerd binnen een duidelijke procesaanpak. Op basis van dit werk werd de uiteindelijke toolkit kasteeldomeinen vormgegeven. Binnen de studie lag de focus op het aanreiken van instrumenten om herbestemming te faciliteren eerder dan het voorstellen van mogelijke herbestemmingen en het uitwerken van bijhorende functies.

Jaar

2014

Ligging

Bebouwd Perifeer Landschap ten noordoosten van Antwerpen

Opdrachtgever

Provincie Antwerpen i.s.m. de gemeenten Kapellen, Schilde, Schoten, Zoersel, Brasschaat en Brecht

Omvang

55 kasteeldomeinen met verschillende oppervlaktes - 55.000,00 euro excl. btw

Ontwerpteam

Stramien cvba i.s.m. Origin en Driekwart Groen

,