Visie

In een Stramienproject kristalliseren zich de talenten van onze coöperanten. Zo maken wij ruimte.

Stramien werkt aan architectuur- en ruimteprojecten die het onderling contact tussen mensen stimuleren en aanleiding geven tot het evenwichtig delen en gebruiken van de ruimte. We zetten onze expertise graag in voor de gemeenschap waarin we werken. Ons samenwerkingsmodel intern en extern is representatief voor deze ambitie.

We zijn een zelfsturende en coöperatieve organisatie die maximaal inzet op geïntegreerde stedenbouw - samengaan van landschap, architectuur en publieke ruimte. Tussen deze disciplines bestaat geen harde scheidingslijn. Daarom brengen we een groep van gemotiveerde en overtuigde coöperanten samen: architecten, stedenbouwkundigen, ruimtelijk planners en landschapsontwerpers. Iedere medewerker heeft vanuit zijn expertise en groei een aandeel in ons succesverhaal. We hebben samen zichtbaar ‘stielplezier’. Als we onmisbare kennis niet zelf in huis hebben werken we samen met externe partners.

Gedreven door een sterke collectieve overtuiging werken wij iedere dag samen aan gezonde en aantrekkelijke leefruimte.

Ruimte is een schaars en complex goed.
Stramien wil voorrang geven aan een samenleving waarin ruimte delen en medegebruik meer waarde creëert dan ruimte-inname.

In die schaarse ruimte bouwt Stramien genuanceerd en steeds op de juiste manier. We zoeken waar nodig naar alternatieven en toetsen vooraf de impact van onze projecten aan de hand van strenge criteria en toekomstgerichte ideeën. We hebben aandacht voor de ruimere omgeving, de buurt en de draagkracht van de plek: geen warme school zonder heldere visie op haar pedagogisch project, geen nieuwe wijk zonder een gezonde mobiliteit en ruimte voor harmonisch samenleven, geen wereldhaven zonder waterbusvervoer…

Het resultaat is een caleidoscoop aan projecten die ruimtelijk en vooral maatschappelijk relevant zijn en onze opdrachtgevers en de eindgebruikers tevreden stellen.

Onze coöperanten engageren zich graag voor projecten waarin plant, dier en mens respectvol benaderd worden.

We geloven in duurzame oplossingen voor een veerkrachtige samenleving. De ruimtelijke realiteit en mentaliteit in Vlaanderen vraagt een doortastende ommekeer bij ontwerpers, beleidmakers en gebruikers.

Als ontwerpers zitten we vaak aan het begin van de denk-keten en dat daagt ons uit om creatief om te gaan met de vraagstukken van morgen… We zoeken veerkrachtige antwoorden om de versnippering van de open ruimte te keren, ecosysteemdiensten te oogsten en de biodiversiteit te vrijwaren. Want… waar zijn onze bijen, vlinders en zwaluwen naar toe? Nieuwe realisaties zien we in het perspectief van een volwaardige circulaire economie. Wat zacht is voor de natuur, is goed voor de mens. Een oude industriële wasserij wordt groene stadsnatuur, grijze stadsdaken worden tuinen vol leven, we ontharden speelplaatsen tot speel’tuinen’...

Stramien maakt ontwerpen als tijdschakels tussen een rijk verleden en de mogelijkheden van morgen.

We waarderen, erkennen en koesteren erfgoed. Daarom gaat Stramien op zoek naar mogelijkheden tot herbestemming met empathie en respect voor het oorspronkelijke verhaal.

Heel wat gebouwen en plekken dragen sporen van onze gezamenlijke geschiedenis. Ze getuigen van wat vorige generaties ons hebben nagelaten en zijn onderdeel van een culturele continuïteit. Wij opereren vanuit de circulaire opvatting dat ons collectief erfgoed geschikt is voor nieuwe invullingen. Een pakhuis wordt een open kantoor, een oude boerderij biedt plaats aan co-housers, een oude plataan wordt protagonist in een groene wijk, een verlaten openluchtzwembad wordt omgevormd tot levendig waterpark…

We ontwerpen, begeleiden, verbinden en inspireren.

Onze rol als ontwerpers gaat verder dan plannen maken alleen. In een complexe wereld geloven we in systeemdenken, een gelijkgestemde samenwerking en een procesgerichte aanpak. Want een ontwerp is steeds deel van een groter geheel.

Al onze vakkennis en expertise zetten we in om op zoek te gaan naar logische, haalbare en bekoorlijke ontwerpen. Stramien begeleidt klanten op hun zoektocht naar de meest geschikte oplossing. Die oplossing is ingebed door sterke communicatie en participatie met alle belanghebbenden. We informeren en werken (beleids)ondersteunend en effenen de weg naar een kwaliteitsvolle leefomgeving. We hebben oog voor innovatie en ondersteunen creatieve initiatieven.

We werken graag in bouwteam, we geloven in heldere communicatie en budgetcontrole en gaan op zoek naar meerwaarde. In onze projecten verbinden we mens en milieu, opdrachtgever en burger, pioniers en de markt, verleden en toekomst.

Onze medewerkers beschouwen goede stedenbouw als de grondslag voor evenwichtig samenleven.

Goede stedenbouw gaat over evenwichtige ruimte en het harmonisch gebruik ervan. Ze moet genereus ruimte bieden aan de permanente of tijdelijke gebruiken, tradities, routes… die de dagelijkse interactie tussen mensen en de levendigheid van een landschap, dorp of stad bepalen.

Goede stedenbouw staat ten dienste van de mensen die er wonen, werken en recreëren. Via empathische waarneming en rationele analyse zoeken we de beste configuratie voor onze stedenbouwkundige composities. We werken van woning tot straat, van dorp tot stad en van streek tot regio.

We beschermen de draagkracht van het landschap en de natuur.

Landschap is de drager van onze ruimte.
Een landschap benadrukt de lokale identiteit van een plek en garandeert de ruimtelijke variatie. In Vlaanderen gaat nog steeds weinig aandacht naar het oorspronkelijke en natuurlijke landschap. Stramien beschouwt het landschap als een kwetsbaar canvas en respecteert haar draagkracht in alle projecten. Tijd en ruimte gaan er hand in hand.

Onze ruimtemakers/coöperanten benaderen het landschap met een eenvoudige boerenlogica en beschouwen het als een samenhangend systeem waarin het menselijk handelen, de vegetatie en de dieren die er leven en het klimaat in evenwicht gedijen. We staan voor een belangrijke taakstelling om ons landschap meer en veerkrachtig te vergroenen, te ontharden en spaarzaam om te gaan met water.

Onze gebouwen spreken voor zich.

Vandaag bouwen we mogelijk het erfgoed van morgen. Architectuur heeft het vermogen om meer te zijn dan een stijl. Architectuur geeft vorm aan onze tijdsgeest, aan onze cultuur, onze behoeften en onze visie. En die staat steeds in dienst van zijn omgeving en van de mens.

Onze projecten hebben hun eigen handschrift zonder te vervallen in steeds dezelfde bouwstijl. Ze vertellen een eigen verhaal, maar luisteren evengoed naar hun omgeving. Ze zijn flexibel, doordacht, robuust en duurzaam. Maar tegelijkertijd ook bekoorlijk, verrassend en dierbaar. Ze dienen de mens en zijn daardoor waardevol en tijdloos. Hun ogenschijnlijke eenvoud is steeds het resultaat van een kritische zoektocht naar integratie: met de omgeving, met de natuur, met de gebruikers en met de toekomst.

We geloven in de sterk verbindende kracht van publieke ruimte.

Heel wat ruimte in Vlaanderen is geprivatiseerd. De publieke ruimte en het collectief domein ertussen is erg gevarieerd in vorm en gebruik. Een goed werkende, eenvoudige openbare ruimte is sterk sturend voor stedelijke ontwikkeling en processen en is een vrijplaats voor ‘de andere mening’.

De gedeelde ruimte is in onze visie een uitnodigende ruimte waarin iedereen welkom is, het is een vrijplaats voor fysieke ontmoeting in een sterk gedigitaliseerde wereld. Stramien gaat graag aan de slag met de unieke kenmerken van een plek; een eenzame havenkraan op de kaai wordt een majestueuze sculptuur, een goed ingerichte winkelstraat brengt klant en handelaar bij elkaar, een aantrekkelijke ‘nightscape’ zorgt voor extra beleving…