Masterplan Huis van de Vrije Tijd Willebroek

Met de opmaak van een Masterplan HVT, wilde de gemeente Willebroek haar vrijetijdsdiensten reorganiseren. Twaalf locaties die allemaal een bepaalde vrijetijdsdienst verleenden, werden daarbij grondig onder de loep genomen. Was het opportuun om de site te gaan renoveren, moest er worden uitgebreid of drong zich eerder afbraak en nieuwbouw op, of zelfs verkoop? Naar onderhoud, beheer en werking toe was het in ieder geval niet haalbaar om al deze sites op een gelijkwaardige manier te gaan opwaarderen. Ook de dienstverlening moest worden geoptimaliseerd (bundeling van activiteiten, relocatie o.a. ifv bereikbaarheid) en smeekte om een herkenbaar, samenhangend imago (zichtbaarheid).

STRAMIEN werkte voor de opmaak van het masterplan samen met een aantal partners. YELLOW WINDOW deed de ondersteuning van een uitgebreid participatietraject waarbij de medewerkers van de vrijetijdsdiensten en de vele gebruikers actief werden betrokken. BOPRO hielp mee met de doorlichting van het patrimonium en vastgoedadvies. MINT stond in voor het mobiliteitsonderzoek.

Verschillende scenario’s met mogelijke bundeling van functies op verschillende locaties, werden afgetoetst. Uiteindelijk werd afgetikt op het voorkeurscenario met twee hoofdpolen- Pool Centrum en Pool De Schalk - en een aantal satellietlocaties. Elke site krijgt een specifieke uitstraling waarbij de centrumpool zich profileert als cultuurpool (‘ontmoeten en ontdekken’) met - na verhuis van de politie - de bundeling van het cultuurcentrum (CC De Ster) en de bibliotheek. Site De Schalk profileert zich als sportieve pool (‘actief beleven’) met bundeling van een heel aantal sportfuncties (basket, turn, dans, dojo), polyvalente ruimten, jeugdhuis en ook de buitenschoolse kinderopvang (BKO) en kribbe. Dit alles binnen een groen kader.

Vanuit de stuurgroep en het college, werd beslist om Pool De Schalk als eerste te ontwikkelen. Gezien het bouwterrein hier voorhanden is, is dit een logische eerste stap in de realisatie van het Masterplan Huis van de Vrije Tijd. De continuïteit van de volledige dienstverlening kan op die manier worden gegarandeerd. Binnen de ontwikkeling van fase 1 Pool De Schalk, worden twee deelfasen onderscheiden. Fase 1.1 bevat een omnisportcluster en een BKO & kribbe cluster. Fase 1.2 een balsportcluster met fitness en de omgevingsaanleg van de volledige site.

Ook fase 2 Pool Centrum, bevat twee deelfasen. Fase 2.1 is de verhuis van de Politie naar de centrumparking langs de Schoolweg. Uit het voortraject is namelijk gebleken dat de Politie op de huidige locatie een ruimtelijke en functionele belemmering vormt voor een succesvolle ontwikkeling van de Centrumpool als uitnodigend en laagdrempelig cultuurhuis. Bovendien is het naar ontsluiting ook logischer en veiliger om de Politie langs de Schoolweg te huisvesten. De gemeente beoogt hier een centrumversterkend gemengd project met ondergrondse centrumparking, politie en particuliere appartementen. Fase 2.2 is dan de bouw van het nieuwe cultuurcentrum met bibliotheek.

Read moreRead less