Blaasveld

Aantrekkelijke openbare ruimte, veilig verkeer, vergroening en klimaatadaptatie.

Stramien cv werkt aan de herinrichting van Blaasveld, een deelgemeente van Willebroek, waarbij we gaan voor een aantrekkelijke openbare ruimte, veilig verkeer, vergroening en klimaatadaptatie. Het belooft nagenoeg het grootste project te worden dat ooit in Willebroek heeft plaatsgevonden.

De aanleiding is tweeledig: enerzijds de vernieuwing van de versleten riolering onder de Mechelsesteenweg (de voormalige verbinding tussen Sint-Niklaas en Mechelen met een gedateerde infrastructuur), anderzijds een grote update van het openbaar domein. De finaliteit is het verbeteren van de leef- en woonkwaliteit van geheel Blaasveld.

Zoals gezegd, een omvangrijk project. De steenweg alleen is al anderhalve kilometer lang. We splitsen het ontwerp dan ook op in verschillende deelzones. Naast de steenweg worden een woonwijk, twee pleinen en de uitbreiding van het dorpspark als één integraal project onder handen genomen door Stramien cv.

Tijdens dit project is ook ingezet op burgerparticipatie. Na een eerste participatietraject met werkgroepen en enquêtes stelden we onze vier doelstellingen op: aangename dorpspleinen met ruimte voor ontmoeting, veilige en leefbare straten, veilige schoolomgevingen en ruimte voor water en groen. Op basis hiervan maakten we het voorontwerp op, waarna we opnieuw de mening van de burgers vroegen tijdens webinars en online bevragingen.

Het project loopt van de Vredesbrug tot aan de Ten Bergstraat met inbegrip van de Fabriekswijk, het dorpshart, park Bel Air enzovoort. Rode draad in elke deelzone: zoveel mogelijk ontharden en vergroenen. Een mooi voorbeeld daarvan is park Bel Air, waar een waterberging wordt voorzien om het hemelwater van Willebroek te bufferen en vertraagd af te voeren naar de Zwarte Beek. De waterberging wordt op een landschappelijke manier ingepast in het park, met poelen en wadi’s. Park Bel Air wordt zo een fijne combinatie van gecultiveerd park en natuurbeleving met inheemse beplanting.

Tenslotte namen we de mobiliteit onder de loep met het oog op een betere verkeersleefbaarheid. We vatten graag de belangrijkste punten samen: bredere voet- en fietspaden, een zone 30 in de dorpskern en woonwijken, verhoogde plateaus op belangrijke kruispunten, drie bushaltes in het centrum en betere parkeergelegenheid voor fietsen en auto’s.

Het resultaat wordt een vergroend Blaasveld met een kwalitatief publiek domein. Op deze manier verwacht Stramien cv ruim te voldoen aan de wensen van de gemeente en zijn inwoners.

Lees meerLees minder