Masterplan Beringen Mijn

Herstel van buurtschap in de oude cités

In hechte samenwerking met de stadsdiensten, Endeavour en Vectris realiseerde STRAMIEN cv een wervend masterplan voor de gekoesterde mijncités van Beringen. Het is een uitdaging om deze charmante maar getaande cités om te vormen tot een aantrekkelijke, kwalitatieve en hedendaagse tuinwijk in de schaduw van het internationaal erfgoed van be-MINE. De studie kantelt de spot op het buurtschap in en rond de industrie en niet langer op het spectaculaire industrieel patrimonium.

Tijdens de mijnperiode bepaalde de mijn het dagelijkse leven van alle medewerkers ‘van wieg tot pensioen’. De mijnexploitatie zorgde niet enkel voor werk en huisvesting; ook de recreatie, socio-culturele activiteiten en zelfs het consumptiegedrag werden gestuurd. Na de mijnsluiting in 1989 veranderde deze dynamiek. Heel wat buurtfuncties, eens mooi ingebed in de woonwijken, werden verplaatst naar site be-MINE of locaties in de stad. De woningen in de cités werden verkocht en niet langer centraal beheerd, waardoor de uniformiteit in de cités verloren ging. Zo werd het gemeenschapsleven losgekoppeld van de sterke ruimtelijke structuur.

De stad Beringen wenst samen met haar partners alle ruimtelijke en sociale initiatieven in een globaal kader te plaatsen, problemen en knelpunten op te lossen en de vele kansen te ontginnen. Voor een respectvolle herwaardering van de beschermde cités werden door de stad Beringen vijf strategische focusgebieden aangeduid. De opdracht heeft dus een ruimtelijke en minstens gelijkwaardige sociale component. Met uitgebreide workshops werd gepeild naar de wensen en bezorgdheden van bewoners, verenigingen en stadsdiensten.

Als ambitie wil het team naast kwalitatieve, ruimtelijke ingrepen ook een nieuwe tussenschaal introduceren die zich nestelt tussen het bovenlokale (be-MINE en ruime omgeving) en het private (woning) niveau; het buurtschap en de samenhang tussen de cités worden zo opnieuw benadrukt. We mikken op een herstel van de trotse ‘liaison’ tussen de mijn en haar cité alsook de bewoners en bezoekers.

Het team zet in op vijf strategieën: het publiek domein als hefboom, de collectieve renovatie van woningen, de introductie van nieuwe functies in mijnerfgoed, verbeterde mobiliteit en de cité als proeftuin voor klimaatbestendig samenwonen. Parallel aan deze strategieën worden voor de vijf focusgebieden haalbare toekomstvoorstellen uitgewerkt en gefaseerde ontwikkeling aangemoedigd. De herinrichting van de Koolmijnlaan en de reconversie van het mijnstadion naar een open, lokale sport- en recreatieomgeving zijn speerpunten.

De opmaak van een masterplan kan een krachtig vehikel zijn om op een geïntegreerde manier te werken aan de toekomst, maar dan is draagvlak noodzakelijk. Via sterk interactieve co-creatie sessies met bewoners, organisaties, verenigingen en administratie werden de ideeën rond de vijf focusgebieden afgetoetst en bijgestuurd. Voor de renovatie van de ‘Oudste cité’ werd een volledig stappenplan uitgewerkt met het accent op coöperatie en collectieve renovatie binnen de krijtlijnen van het erfgoed. De gemeente hanteert het Masterplan Beringen Mijn 2050 als routeplan voor de toekomst.

Lees meerLees minder